Stadgar

STADGAR FÖR SANDVIKS BÅT & BRYGGFÖRENING

§1 Föreningens namn
Föreningens namn skall vara Sandviks Båt & Bryggförening.

§2 Föreningens uppgifter
Föreningen har till uppgift att främja båtsporten och veka för god sjökännedom, samt medverka till kurser i navigation m,m. Dessutom bevaka utrymmet för föreningens båt och bilplatser.
§3 Medlemskap
Rätt till medlemskap äger den som vid ordinarie möte blivit enhälligt invald. Om medlem säljer sin båt skall ej båtplatsen medfölja utan föreningens ( styrelsens) godkännande.
Båtplatsen är personlig och får ej överlåtas eller hyras ut i andra hand. Om båtplats ej skall användas en sommar, på grund av båtbyte eller annan godtagbar orsak skall detta meddelas styrelsen omedelbart. Styrelsen kan då hyra ut platsen i andra hand.

Antalet båtplatser med rätt till uppläggningsplats fastställs av årsmötet. Nya lediga båtplatser fördelas efter kölista på vaddera brygga A & C. Båtplatshyresgäst åläggs att noga följa Sandviks båt & bryggförening ordningsregler. Storlek på båt begränsas till: Längd: får ej sticka utanför akterpåle Vikt: max 2 ton.

Medlemmen skall vara tillgänglig för städdag vilket är 2 ggr per år. Om medlem inte medverkar utgår en avgift på per tillfälle. Medlemmen skall även vid kallelse inställa sig vid brygg arbete under året om medlemmen inte inställer sig minst en gång utgår en avgift. Vars storlek fastställs av årsmötet.
§4 Organisation
Mom 1. Styrelsen ska bestå av fem ledamöter jämte två suppleanter.
Mom 2. Mandattiden omfattar för ordinarie ledamot två år, med växelvis avgång för halva antalet årligen, det första året genom lottning.
Ordförande och kassör får ej avgå samtidigt.
Om ansvarsfrihet ej beviljas utgår samtliga ledamöters mandattid.
Mom 3. Styrelsen är beslutmässig då vid sammanträde minst hälften av styrelsens ledarmöte förenar sig om beslutade.
Mom 4. Revisorerna skall vara två med minst en suppleant.

§5 Styrelsens skyldigheter
Styrelsen skall administrera Föreningens verksamhet under pågående verksamhetsperiod. Styrelsen skall förbereda årsmöte, lägga budget, redovisa tilländalupet räkenskapsår samt i god tid ge revisorerna möjlighet att granska räkenskaper och styrelsens sätt att sköta sina åtaganden.
§6 Styrelsen äger handlingsfrihet
§7 Föreningsmöte
Mom 1. Föreningsmöte bör hållas två ggr årligen, årsmöte.
Mom 2. Röstning med fullmakt är ej tillåten.
Mom 3. Vid öppen omröstning och lika röstantal har fungerande ordförande utslagsrösten. Om så begärs företas votering sluten omröstning.
Mom 4. Motioner som önskas behandlade på årsmötet skall skriftligen inlämnas till styrelsen fyra veckor innan årsmötet.

Mom 5. Årsmöte skall hållas å början av året varvid blandanat följande ordning skall förekomma.
Val av ordförande för mötet.
Val av sekreterare och justeringsmän.
Beslut ang. förfarande vid överskott från årsbokslut.
Ansvarsfrihet för styrelsen.
Val av föreningsordförande.
Val av kassör.
Val av styrelseledamöter jämt suppleanter.
Val av revisorer jämte suppleant.

§8 Ekonomi
Inträdesavgiften i föreningen betalas senast en vecka efter inbetalnings kort erhållits.
Medlemsavgiften är per år, och skall vara inbetalda senast 1 maj.
Vars storlek fastställs av årsmötet
§9 Kassör
Förenings medel skall av kassör insättas på bank, kassören äger ensam rätt att teckna föreningen vid uttag av medel.
§10 Räkenskaper 
Föreningen räkenskaper skola årligen granskas och revisionsberättelse uppsättas att framläggas för årsmötet.
§11 Uteslutning 
Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadar Föreningens anseende, eller som efter uppmaning ej erlägger föreskrivna avgifter kan uteslutas av styrelsen. Medlem har rätt att överklaga uteslutningen till årsmötet.
§12 Upplösning
Föreningen kan ej upplösas förrän detta godkänts vid två på vaddera följande möten.
Vid eventuell upplösning av föreningen skall tillgångar delas lika mellan medlemmarna.

§13 Stadgeändring
Vid stadgeändring erfordras för bifall majoritetsbeslut vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena skall vara årsmötet